Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, prowadzi nabór uczestników do Programu “Rehabilitacja 25 plus”. Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Główną formą wsparcia w ramach Programu „Rehabilitacja 25 plus” są zajęcia usprawniające, wzmacniające i rozwijające słabe i mocne strony beneficjentów projektu, pozwalające na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych poprzez pracę w grupie rówieśniczej oraz zindywidualizowany proces terapeutyczny. Kolejną formą wsparcia są zajęcia rehabilitacyjne indywidualne polegające na usprawnianiu dotychczas wypracowanych efektów sprawności fizycznej beneficjentów. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne są świadczone w sposób ciągły i  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 przez cały okres realizacji projektu.