Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że Zarząd PFRON Uchwałą nr 76/2020 z dnia 30 października 2020 roku dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmiany dotyczą:

  1. wydłużenia do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III;

  2. wydłużenia do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III;

  3. wydłużenia okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

Pomoc finansowa w ramach modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku np. drogą pocztową lub elektronicznie. Wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .