Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kutnie
poszukuje pracownika na stanowisko
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kutnie
1. Forma zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy (okres próbny), 1 etat.
2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
Średnie kierunkowe – ukończona policealna szkoła o specjalności terapeuta zajęciowy lub kurs kwalifikacyjny z terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie,
lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub studia wyższe na dowolnym kierunku i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
3. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu dobrym.
4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników WTZ,
• udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie uczestników WTZ,
• realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
• prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
• wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego uczestników,
• kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczestników,
• dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
• współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych,
• prowadzenie dokumentacji uczestników.
Oferty z wymaganymi dokumentami (CV, List motywacyjny), prosimy składać mailowo na adres: wtz.kutno@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr kontaktowym 24 253 34 27, e-mail- wtz.kutno@gmail.com