POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

I
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie ul. 29 listopada 27 99-300 Kutno reprezentowany przez Przewodniczącego Stowarzyszenia,
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
– pod adresem korespondencyjnym: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie ul. 29 listopada 27 99-300 Kutno
– telefonicznie: (24) 253-34-27
– pod adresem poczty elektronicznej: orew.niezabudka@poczta.onet.pl

II
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych

III
CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1. Działanie Strony

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
1) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania
usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych
technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące
urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu
z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe iw związku z tym administrator obejmuje je
pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony,
tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce ochrona danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym

2. Reklamacje

1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane wtoku rozpatrywania reklamacji, w tym
wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje
o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje
o urządzeniach.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy
oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Strony, i są
przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia
postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych
obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz
w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników,
dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub
uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku
rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec prawi wolności usługobiorcy.

4. Działania marketingowe i PR administratora

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje dotyczące spraw związanych
z funkcjonowaniem DPS lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują ub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

IV
Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym
na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług
na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług
prawnych i doradczych.

V
Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do
nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych
osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-
prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-
macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-
starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią
zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu—wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-
nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym
wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od
interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania
danych w tych celach (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie
danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych
osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII
PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można
kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII
Zmiany polityki prywatności

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami
administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich
danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy
zostaną poinformowani na Stronie.