Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka” przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie
poszukuje pracownika na stanowisko
NAUCZYCIEL
w OREW „Niezabudka”
1. Forma zatrudnienia: zastępstwo.
2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
• Wyższe na kierunku pedagogika specjalna specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe i przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
• Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wczesnoszkolnej.
3. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela,
• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• diagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci,
• konstruowanie przy współudziale zespołu specjalistów indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
• realizacja i ewaluacja programów edukacyjno – terapeutycznych,
• dokumentowanie pracy.
Oferty z wymaganymi dokumentami (CV, List motywacyjny), prosimy składać mailowo na adres: orew.niezabudka@poczta.onet.pl lub drogą pocztową na adres: OREW „Niezabuadka”, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr kontaktowym 24 253 34 27, e – mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl.