Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w cyklu 3-letnim w zakresie przysposobienia do pracy. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia. Etap edukacyjny może być wydłużony dla ucznia o jeden rok nauki.

W NSPdP odbywają się:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • religia/etyka,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 • język migowy,
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • inne dodatkowe, pozalekcyjne, organizowane w miarę posiadanych środków i uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 • wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze,
 • stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • umożliwia zdobycie przydatnej w dorosłym życiu wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne sprawne funkcjonowanie w środowisku oraz przysposobienie do pracy,
 • kształtuje umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętność współżycia w grupie i tworzy warunki do integracji i aktywności społecznej,
 • poszerza oraz doskonali nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym oraz przysposabia do samodzielnego życia lub życia przy wsparciu drugiej osoby,
 • kształtuje wśród uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym.

Szkoła realizuje zadania poprzez:

 • uczestniczenie uczniów we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i rewalidacyjnym, z wykorzystaniem zajęć uwzględniających realizację zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • tworzenie i udział w programach prozdrowotnych, profilaktycznych,
 • zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych nośników informacji,
 • organizację sytuacji i miejsc do nauki umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu.