Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

OGŁOSZENIE O NABORZE

Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka”

Nazwa i adres jednostki: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

Termin – od 01 stycznia 2018 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie ogłasza nabór na stanowisko – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka”.

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika specjalna specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe na dowolnym kierunku
  i przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe na kierunku dowolnym i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą,
 • doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi , młodzieżą lub dorosłymi
  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • znajomość przepisów:
 • Ustawa – Prawo Oświatowe,
 • Zmiany w prawie oświatowym w 2017 r.,
 • Rozporządzenia obowiązujące w palcówkach specjalnych,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 1. Warunki pracy:

Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

 1. Wymagane dokumenty:

Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. Podpisana przez kandydata klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.
  z 2016, poz. 922)”,
 2. Podpisany życiorys i list motywacyjny,
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

W przypadku zatrudnienia kandydata będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty
do wglądu.

 1. Główne obowiązki:
 • organizacja, koordynowanie pracy Ośrodka w zakresie działalności rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutycznej i obsługowej,
 • nadzór nad pracą pracowników pedagogicznych, administracyjnych i personelu pomocniczego,
 • planowanie rocznych i bieżących wydatków,
 • planowanie remontów,
 • dokumentowanie pracy i prowadzenie sprawozdawczości z działalności OREW,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków na funkcjonowanie placówki,
 • organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym,
 • współpraca z Zarządem.
 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka” – w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie w terminie do dnia 10 grudnia 2017r.
do godz. 10.00
lub przesłać pocztą na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27 (decyduje data wpływu do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Kutnie).