Pełna treść programu jest dostępna na stronie PFRON

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. nowego programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

1) Jakie działania w ramach Modułu IV mogą być realizowane?. Czy można wskazać katalog takich działań?

W ramach Modułu IV programu przewidziane jest udzielanie pomocy samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Samorządy powiatowe mają dowolność w wyborze sposobów zapewnienia swoim niepełnosprawnym mieszkańcom potrzebnego wsparcia w okresie epidemii. Mogą to być usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, zrobienie niezbędnych zakupów czy dostarczenie ciepłych posiłków.

Kwota pomocy to 100.000 zł nie więcej niż 50% poniesionych wydatków. Fundusz celowo nie określił zakresu przedmiotowego pomocy bowiem konieczność uruchomienia określonej formy wsparcia wynika i będzie wynikała ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie konkretnego samorządu. Określenie w programie, że wsparcie ma być skierowane do osób niepełnosprawnych oraz mechanizm realizacji Modułu IV polegający na refundacji wydatków na podstawie ocenionego merytorycznie w Oddziale wniosku zapewnia, że środki PFRON będą angażowane na niezbędne i pożyteczne dla osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia.

2) Czy powiaty w ramach Modułu III mogą składać zapotrzebowanie również elektronicznie?

Tak, o ile zapotrzebowanie zostanie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

3) W ramach modułu III „brak możliwości korzystania z opieki (…)” to znaczy, placówka musi być zamknięta czy beneficjent nie korzysta ze wsparcia w związku z lękiem przed zarażeniem również może wnioskować o środki?

Brak możliwości korzystania ze świadczeń w placówce oznacza zamknięcie placówki.

4) W jaki sposób powiaty mają weryfikować ” brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych” – wystarczy oświadczenie wnioskodawcy czy mają być wydawane zaświadczenia z poszczególnych placówek?

Zaświadczenie nie jest dokumentem wymaganym do wniosku. Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.

5) Jeżeli beneficjent ma informację że w kolejnych miesiącach placówka będzie zamknięta to może wnioskować o środki od razu na trzy miesiące?

Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

6) Czy powiat najpierw musi złożyć zapotrzebowanie i podpisać umowę, aby przyjmować wnioski ? Czy wnioski może przyjmować od 10 kwietnia, a jest pewien, że do tego terminu nie złoży zapotrzebowania?

Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są

w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu.

Zatem, zapotrzebowania powinny być składane do Oddziałów PFRON jak najszybciej, zanim zaczną napływać wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

7) Jeżeli zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy, ale beneficjent korzysta ze wsparcia raz na tydzień lub raz na miesiąc również może składać wniosek w ramach modułu III? (taki przypadek może wystąpić w zadaniach zlecanych)?

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.

8) Czy o dofinansowanie mogą ubiegać się uczestnicy WTZ, którzy na stałe mieszkają w DPS?

Pomoc w ramach Modułu III udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem, osoby które mają zapewnioną stałą opiekę poprzez inne funkcjonujące aktualnie placówki (np. domy pomocy społecznej) nie są adresatami Modułu III programu.

9) Czy osoby niepełnosprawne przebywające w Klubie Seniora również mogą wnioskować o pomoc? Placówka działa na zasadach dziennego domu opieki społecznej?

Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny Klub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

10) Czy system SOW dla beneficjentów ma być uruchamiany przez Realizatora czy przez Biuro Funduszu?

Prace nad uruchomienie systemu SOW prowadzone są w Biurze PFRON.

11) Czy w okresie do września powiat może składać np. dwa razy zapotrzebowanie jeżeli błędnie oszacuje kwotę zapotrzebowania?

W składanym do PFRON zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu. W sytuacji, gdy oszacowane potrzeby nie będą wystarczające samorząd powiatowy może złożyć do Oddziału PFRON kolejne zapotrzebowanie. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.

12) Czy rachunek bankowy może być wykorzystany ten sam, który był w żywiole w 2018 roku?

Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu lub rachunek bankowy wykorzystywany do realizacji programu w 2018 roku.

13) Czy uczniowie szkół specjalnych również mogą wnioskować o środki?

Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty – szkoły specjalne nie zostały wymienione w tym katalogu. Należy jednakże pamiętać, iż ze wsparcia w Module III mogą korzystać pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane m.in. w szkołach specjalnych.

 

14) Czy wsparcie jest w formie dofinansowania i jest przyznawane od dnia złożenia wniosku? Czy też zachodzi sytuacja refundacji i/lub dofinansowania wsparcia finansowego osoby niepełnosprawnej (np. wniosek został złożony w kwietniu a PCPR może przyznać dofinansowanie za miesiące marzec, kwiecień i maj?

Oczywiście mając informację iż beneficjent nie skorzystał ze dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

15) Czy wyodrębniony rachunek bankowy musi należeć do Powiatu, czy może należeć do PCPR?

Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu.

16) Czy Powiat musi wydać uchwałę dot. przystąpienia do programu?

Nie. Program nie wprowadza takiego wymogu.

17) Na jakie cele mogą zostać wydatkowane środki Powiatu w ramach modułu IV oraz czy pozostałe 50% udziału własnego musi zostać wydatkowane z wyodrębnionego rachunku bankowego?

W ramach Modułu IV programu przewidziane jest udzielanie pomocy samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Samorządy powiatowe mają dowolność w wyborze sposobów zapewnienia swoim niepełnosprawnym mieszkańcom potrzebnego wsparcia w okresie epidemii. Mogą to być usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, zrobienie niezbędnych zakupów czy dostarczenie ciepłych posiłków.

 

Kwota pomocy to 100.000 zł nie więcej niż 50% poniesionych wydatków. Fundusz celowo nie określił zakresu przedmiotowego pomocy bowiem konieczność uruchomienia określonej formy wsparcia wynika i będzie wynikała ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie konkretnego samorządu. Określenie w programie, że wsparcie ma być skierowane do osób niepełnosprawnych oraz mechanizm realizacji Modułu IV polegający na refundacji wydatków na podstawie ocenionego merytorycznie w Oddziale wniosku zapewnia, że środki PFRON będą angażowane na niezbędne i pożyteczne dla osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia.

Program nie wprowadza wymogu posiadania wydzielonego rachunku bankowego dla realizacji przedsięwzięć, które następnie zostaną wskazane we wniosku składanym do PFRON w ramach Modułu IV programu. Przyznana w ramach Modułu IV refundacja również nie jest przekazywana na rachunek bankowy wydzielony dla środków PFRON.

18) Czy wnioskodawca ma załączyć do wniosku zaświadczenie z placówki potwierdzające bycie jej podopiecznym, czy ewentualnie powiaty mogą wymagać takiego dokumentu?

Nie, tego rodzaju dokument nie jest wymagany do wniosku. Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.

19) Czy w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą być objęte pomocą również osoby korzystające z Klubu Senior+ i Dzienny Dom Senior + ( III. Postanowienia ogólne ust.6 pkt 3 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”)?

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny Klub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

20) Czy uczestnicy programu Rehabilitacja 25+ mogą być objęci pomocą ( III. Postanowienia ogólne ust.6 pkt 5 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”)?

Tak. Zgodnie z „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”” pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są, między innymi, uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne. Zapis ten obejmuje również uczestników programu „Rehabilitacja 25+”.

21) Czy program działa wstecz tzn. w przypadku osoby niepełnosprawnej , która jest uczestnikiem WTZ a one są zamknięte od 11 marca czy tak jak piśmie od 9 marca. Czy wchodzi tu system rozliczania z przyznanych środków?

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wobec powyższego, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej które zostały zamknięte np. od 11 marca 2020 roku są adresatami Modułu III programu.

Należy dodać, iż świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.

22) Co w przypadku gdy powiat przystąpi do programu a otrzyma mniejszą kwotę niż wnioskowana , kogo należy wykluczyć?

Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu. W sytuacji, gdy oszacowane potrzeby nie będą wystarczające samorząd powiatowy może złożyć do Oddziału PFRON kolejne zapotrzebowanie. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.

23) Czy osoba niepełnosprawna , która objęta jest programem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o te środki?

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Modułu III programu jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Program nie wyklucza możliwości otrzymania pomocy przez osobę, która jest objęta wsparciem asystenta osobistego.

Należy dodać, iż wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które są:

uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

24) Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – rozumiemy ze z lekkim stopniem również?

Tak, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności są również adresatami Modułu III programu – o ile spełniają pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania pomocy w ramach Modułu III.

25) Z pisma skierowanego przez PFRON z dnia 03.04.2020 wynika , że pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Jak zweryfikować powyższe koszty.

Świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON. Na etapie rozpatrywania wniosku Realizator nie weryfikuje czy i w jakiej wysokości osoba niepełnosprawna poniosła koszty związane z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III nie podlegają ocenie merytorycznej.

26) Czy osoby niepełnosprawne (uczestnicy WTZ i ŚDS) mogą złożyć wniosek po powrocie do placówki? W obecnej sytuacji trudno jest dotrzeć z wnioskiem do każdej osoby niepełnosprawnej?

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (samorządu powiatowego) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. W obu przypadkach nie muszą to być miesiące następujące po sobie. Ograniczeniem czasowym (tzn. od kiedy do kiedy może być udzielane wsparcie) jest zapis, iż pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wniosek może zostać złożony również po rozpoczęciu zajęć w danej placówce pod warunkiem, iż zostanie złożony przez adresata programu nie później niż do dnia 4 września 2020 roku oraz że dotyczyć będzie miesięcy (nie więcej niż trzech) w których spełnione zostały wskazane powyżej warunki.

27) Czy w związku z tym, dofinansowanie obejmować będzie miesiące “wsteczne”, np. wniosek zostanie złożony w maju 2020 r. i dotyczyć będzie dofinansowania za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (czy możliwa jest refundacja kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych)?

Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Należy podkreślić, iż świadczenie w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.

28) Czy pomoc w ramach programu skierowana jest także do osób niepełnosprawnych, podopiecznych Dziennego Domu Pobytu “Senior+”?

W sytuacji, gdy Dom Dziennego Pobytu utworzony został na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ma status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tej placówki są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

29) Czy środki finansowe mogą zostać przekazane na rachunek bankowy innej osoby, niż wnioskodawca, np. rodzica, rodzeństwa, osoby obcej, itp.?

Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu przekazanie świadczenia może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.

30) Czy powiat do realizacji programu zobowiązany jest otworzyć odrębny rachunek bankowy?

Nie, warunki realizacji programu nie wprowadzają takiego wymogu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.

31) Gdzie powinny składać wnioski osoby niepełnosprawne pochodzące z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego a przebywające w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych na terenie innego Powiatu?

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (samorządu powiatowego) właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Pod pojęciem „miejsca zamieszkania” należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem życia codziennego Wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów).

32) Czy chcąc przystąpić do programu, wymagana jest opinia Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych?

Nie. Program nie wprowadza takiego wymogu.

33) Czy adresaci: pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, mogą skorzystać z tego programu, jeśli faktycznie zajęcia były odwołane, ale w “tradycyjnej” formie, natomiast odbywały się zdalnie?

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, którzy utracili, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Modułu III programu. Program odnosi się do opieki świadczonej w placówce w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki) – zatem ewentualne prowadzenie zajęć przez placówkę w sposób zdalny nie wpływa na możliwość uzyskania wsparcia przez adresata Modułu III programu. Uprawniona osoba może ubiegać się o przyznanie świadczenia, także wówczas gdy korzystała (we wskazanym powyżej okresie) z zajęć realizowanych zdalnie.

34) Czym jest utrata możliwości korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki w placówce?

Jest to brak możliwości korzystania ze wsparcia świadczonego w placówce w warunkach stacjonarnych (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki).

35) Czy Powiaty najpierw zbierają ilość wniosków od beneficjentów, a następnie jest składane zapotrzebowanie do Oddziału? Czy zakładają jakąś ilość wniosków, która wpłynie do Powiatu po czym składają szacunkowe zapotrzebowanie do Oddziału?

Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu.

Zatem, zapotrzebowania powinny być składane do Oddziałów PFRON jak najszybciej, zanim zaczną napływać wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

36) Czy osoba niepełnosprawna tylko jednorazowo może złożyć wniosek? Np. 1 wniosek na marzec oraz kolejny na maj. Czy musi być ciągłość czyli marzec, kwiecień oraz maj?

Zgodnie z warunkami programowymi maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON w ramach Modułu III programu – wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. W obu przypadkach nie muszą to być miesiące następujące po sobie. Ograniczeniem czasowym (tzn. od kiedy do kiedy może być udzielane wsparcie) jest zapis, iż pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

37) Czy Powiat zawiera w Module III umowę z wnioskodawcą?

Nie. Świadczenie nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.

(Źródło: https://www.pfron.org.pl/)